Informacje podstawowe

Koinonia Jan Chrzciciel to wspólnota, która służy dziełu nowej ewangelizacji. Jest kanonicznie uznanym prywatnym stowarzyszeniem wiernych w Kościele katolickim. Jej członkami są zarówno osoby świeckie, jak i bracia i siostry konsekrowani, a także księża.

Wspólnoty Koinonii, rozsiane po całym świecie, tworzą jednolitą strukturę, zwaną Federacją Koinonii Jan Chrzciciel.

Poszczególne Koinonie stanowią centra ewangelizacji i życia, a ich członkowie gromadzą się na okresowych spotkaniach służących wzrostowi wiary i formacji ewangelizacyjnej.

Nazwa

„Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża to, co charakteryzuje wspólnotę – zarówno jej istnienie, jak i działanie. Jest to mianowicie wspólnota przyjaciół, powołana do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego, na wzór Jana Chrzciciela, który wskazywał na Jezusa i dawał o Nim świadectwo.

Charyzmat

Charyzmatem Koinonii Jan Chrzciciel jest promowanie nowej ewangelizacji, poprzez różnoraką działalność ewangelizacyjną i formacyjną oraz budowanie wspólnoty. Naszą cechą charakterystyczną jest kerygmatyczne głoszenie Ewangelii, otwartość na znaki charyzmatyczne i intensywne życie wspólnotowe. Koinonia stara się odpowiadać na potrzeby Kościoła, oferując ewangelizację nową w swym zapale, metodach oraz środkach wyrazu.