Ateneum Jan Chrzciciel

Jest strukturą formacyjną, oferującą wiedzę teologiczną w kluczu kerygmatycznym, kształcącą ewangelizatorów i ich formatorów, będących w stanie przekazywać „mentalność KeKaKo”: zwycięską, „zaraźliwą”, chrystocentryczną, charyzmatyczną i wspólnotową.

Podstawą formacji w Ateneum są modlitwa, studium, praktyka i życie wspólnotowe.

Ateneum Jan Chrzciciel składa się z trzech, organicznie związanych ze sobą etapów.

Poziom podstawowy to trzy szkoły:

  • szkoła kerygmatyczna, której zadaniem jest przekazanie żywego doświadczenia kerygmatu i nauczenie przepowiadania ewangelicznego za pomocą prostych, twórczych i skutecznych środków;
  • szkoła charyzmatyczna lub inaczej szkoła posług, mająca na celu dostarczenie odpowiednich narzędzi dla pełnienia różnorodnych posług, dzięki którym Duch Święty rodzi, rozwija i umacnia swój Kościół;
  • szkoła koinonijna, której zadaniem jest przekazanie zasad i kryteriów życia wspólnotowego, integralnego wzrostu i pastoralnego towarzyszenia dla osiągnięcia pełnej dojrzałości, zarówno ludzkiej, jak i duchowej.

Poziom średni tworzą trzy sekcje:

  • sekcja filozoficzna, dostarczająca podstawowych narzędzi do poszukiwania prawdy w otaczającej rzeczywistości – tej naturalnej, jak również nadprzyrodzonej;
  • sekcja biblijna, której zadaniem jest przekazanie podstawowej, naukowej i pogłębionej znajomości całego Pisma Świętego;
  • sekcja teologiczna, która uzdalnia studentów do przyjęcia płynącego z Objawienia światła opromieniającego współczesną rzeczywistość.

Poziom wyższy to różnorodne studia, podejmowane na uczelniach teologicznych, uwieńczone stopniami naukowymi.